مناظره علی بن میثم با ابوالهذیل علاف در عقاید

سید مرتضی رحمت الله علیه نقل کرده است که شیخ مفید رحمت الله علیه فرمود:
ابوالحسن علی بن میثم که از طایفه امامیه است از ابوالهذیل علاف که از اهل سنت سوالی پرسید که:
آیا نمی دانی که شیطان نهی می کند از همه خیرات و امر می کند به جمیع بدی ها؟
ابوالهذیل گفت: بلی. می دانم.
علی بن میثم رحمت الله علیه فرمود: آیا جایز است که امر کند به همه بدی ها و همه بدی ها را نداند و نهی کند از همه خوبی ها ولی همه خوبی ها را نداند؟
ابوالهذیل گفت: خیر جایز نیست.
پس ابوالحسن فرمود: به تحقیق ثابت شد که شیطان همه خیر و شر را می داند.
ابوالهذیل گفت: بله صحیح است.
ابوالحسن فرمود: پس به من خبر ده از امامی که به آن معتقدی که بعد از رسول خدا همه خیر وشر را می داند.
علاف گفت خیرٰ چنین ادعایی در مورد امامانم ندارم.
علی بن میثم به او فرمود: بنا بر این شیطان اعلم است از امام تو
پس ابوالهذیل ساکت شد و دیگر چیزی نگفت.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
منبع: مجالس در مناظراتٰ( مرحوم شیخ مفید) فصل سومٰ مناظره علی بن میثم با ابوالهذیل در باب اعتقادات
/ 0 نظر / 15 بازدید