در شب جمعه ای به طور اتفاقی به مسجد حسین آباد اصفهان رفتم.
در تاریکی متوجه شدم صدایی که از بلندگو به گوش می آید خیلی آشناست.
پس از پایان دعا که چراغها روشن شد، دیدم که حدسم درست بوده.
کسی که دعای کمیل می خوانده است سرهنگ بابایی است. خوشحال شدم و جلو رفتم. سلام کردم و گفتم:
-جناب سرهنگ! قبول باشد ان شاءالله.
اطرافیان با شنیدن کلمه«سرهنگ»، به شهید بابایی نگاه کردند. بعد از احوالپرسی که با هم کردیم،
از چهره او دریافتم که ناراحت است. وقتی علت را جویا شدم، پاسخ دادند:
-کاش واژه سرهنگ را نمی گفتی.
فهمیدم که تا آن لحظه کسی از اهالی آن منطقه شهید بابایی را نمی شناخته و ایشان هرشب جمعه به عنوان شخص عادی به آن مسجد می رفته و #دعای_کمیل می خوانده است.
پس از این ماجرا او دیگر در آن مسجد دعای کمیل نخواند: زیرا همیشه دوست می داشت تا ناشناس بماند.
(به نقل از ستوان موسی صادقی)
#ریشوهای_با_ریشه #عباس_بابایی
Photo: ‎در شب جمعه ای به طور اتفاقی به مسجد حسین آباد اصفهان رفتم.  در تاریکی متوجه شدم صدایی که از بلندگو به گوش می آید خیلی آشناست. پس از پایان دعا که چراغها روشن شد، دیدم که حدسم درست بوده. کسی که دعای کمیل می خوانده است سرهنگ بابایی است. خوشحال شدم و جلو رفتم. سلام کردم و گفتم: -جناب سرهنگ! قبول باشد ان شاءالله. اطرافیان با شنیدن کلمه«سرهنگ»، به شهید بابایی نگاه کردند. بعد از احوالپرسی که با هم کردیم، از چهره او دریافتم که ناراحت است. وقتی علت را جویا شدم، پاسخ دادند: -کاش واژه سرهنگ را نمی گفتی. فهمیدم که تا آن لحظه کسی از اهالی آن منطقه شهید بابایی را نمی شناخته و ایشان هرشب جمعه به عنوان شخص عادی به آن مسجد می رفته و <a href=https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'><a href='https://persianblog.ir/tag/دعای_کمیل'>#دعای_کمیل</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> می خوانده است. پس از این ماجرا او دیگر در آن مسجد دعای کمیل نخواند: زیرا همیشه دوست می داشت تا ناشناس بماند. (به نقل از ستوان موسی صادقی) <a href=https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'><a href='https://persianblog.ir/tag/ریشوهای_با_ریشه'>#ریشوهای_با_ریشه</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> <a href=https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'><a href='https://persianblog.ir/tag/عباس_بابایی'>#عباس_بابایی</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> <3‎
/ 0 نظر / 24 بازدید